Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF Financial Holdings B.V.

PPF Financial Holdings B.V. je významnou součástí skupiny PPF, která zastřešuje investice do finančního sektoru (PPF banka, Home Credit včetně Air Bank, ClearBank).

K 30. červnu 2015 skupina PPF restrukturalizovala spotřebitelské financování a bankovní služby poskytované společnostmi Home Credit, Air Bank a PPF banka pod novou holdingovou společnost PPF Financial Holdings B.V.

PPF Financial Holdings B.V. je jakožto finanční holdingová osoba předmětem obezřetnostních požadavků uplatňovaných na konsolidovaném základě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (CRR) a transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV). PPF Financial Holdings B.V. je dohlížena na konsolidovaném základě Českou národní bankou. Odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby je PPF banka.

V listopadu 2015 byla společnost PPF Financial Holdings B.V. rozhodnutím České národní banky klasifikována jako „jiná systémově významná instituce“, z čehož plynou přísnější regulatorní požadavky zejména v oblasti kapitálu, likvidity, velkých expozic, systému vnitřního řízení a kontroly.

Korporátní dokumenty

Cenné papíry

Finanční výkazy, výroční a pololetní zprávy

Povinně uveřejňované vnitřní informace

Další povinně uveřejňované informace

Ostatní uveřejňované informace

 

PPF Financial Holdings B.V.
Strawinskylaan 933
1077XX Amsterdam
Nizozemsko

www.ppffinancialholdings.eu

Zpět na portfolio