Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Všude, kde skupina PPF podniká a investuje, si uvědomuje i svoji širší společenskou odpovědnost, a proto skupina i její akcionáři podporují různé neziskové a charitativní projekty ve všech zemích, kde působí.

Na úrovni celé skupiny PPF se zaměřujeme především na dva okruhy, na podporu umění a na podporu vzdělávání, tedy oblasti k povznesení lidského ducha. Rozhodnutí směřovat podporu skupiny PPF do vzdělávání souvisí s celkovým důrazem na lidský kapitál. Cítíme jako svoji odpovědnost pomáhat těm, kteří se nikoliv svojí vinou ocitli ve složitých životních podmínkách (zejména jde o děti z dětských domovů a ze sociálně problematického prostředí), ale kteří mají současně vůli, chuť a také schopnosti svůj osud měnit.