Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

Finanční výsledky

Skupina PPF poskytuje návštěvníkům internetových stránek veškeré podklady potřebné k tomu, aby byli neustále informováni o vývoji skupiny.

PPF Group N.V.: Konsolidovaná rozvaha (podle IFRS)

(v mil. eur)  2016 2015
Peníze a peněžní ekvivalenty 4 389 2 732
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 3 393 3 128
Investice v přidružených společnostech a společných podnicích 377 617
Úvěry a pohledávky 12 545 8 134
Investice do nemovitostí 1 505 1 507
Provozní a ostatní hmotný majetek 2 269 2 417
Nehmotný majetek 1 935 2 157
Ostatní aktiva 628 919
Aktiva celkem 27 041 21 611
Vlastní kapitál 6 763 5 680
Úročené závazky 18 029 13 489
Ostatní pasiva 2 249 2 442
Pasiva celkem 27 041 21 611

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

PPF Group N.V.: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (podle IFRS)

(v mil. eur) 2016 2015
Výnosy a ostatní příjmy celkem 4 837 4 477
Náklady celkem 3 510 4 036
Hospodářský výsledek před zdaněním 1 327 441
Daň z příjmu -213 -133
Hospodářský výsledek z pokračující činnosti 1 114 308
Výsledek z přerušených činností 1 44
Čistý zisk 1 115 352
Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 1 031 315

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.

Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.