Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

Finanční výsledky

Skupina PPF poskytuje návštěvníkům internetových stránek veškeré podklady potřebné k tomu, aby byli neustále informováni o vývoji skupiny.

PPF Group N.V.: Konsolidovaná rozvaha (podle IFRS)

(v mil. eur)  2015 2014
Peníze a peněžní ekvivalenty 2 732 2 148
Investice a finanční aktiva 3 672 4 559
Úvěry a pohledávky 8 134 8 110
Investice do nemovitostí 1 507 1 596
Provozní a ostatní hmotný majetek 2 417 2 458
Nehmotný majetek 2 157 2 199
Ostatní aktiva 992 823
Aktiva celkem 21 611 21 893
Vlastní kapitál 5 680 5 694
Úročené závazky 13 489 13 467
Ostatní pasiva 2 442 2 732
Pasiva celkem 21 611 21 893

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

PPF Group N.V.: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (podle IFRS)

(v mil. eur) 2015 2014
Výnosy a ostatní příjmy celkem 6 292 7 576
Náklady celkem -5 796 -7 121
Hospodářský výsledek před zdaněním 496 455
Daň z příjmu -144 -83
Hospodářský výsledek z pokračující činnosti 352 372
Zisk z ukončených činností -- --
Čistý zisk 352 372
Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 315 356

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.

Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.