Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Galerie pro média

V případě, že máte zájem o zaslání loga nebo fotografií vztahujících se ke skupině PPF či jejím dceřiným společnostem, prosím, zašlete vaši žádost na adresu: images@ppf.eu

Stažením fotografie či loga PPF z odkazu získaného prostřednictvím emailu images@ppf.eu souhlasíte, že užijete fotografii či logo PPF v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno společnosti PPF a.s., dobré jméno subjektů ovládaných společností PPF a.s., ovládajících společnost PPF a.s., ovládanými společně se společností PPF a.s. či jinak spojenými se společností PPF a.s., nebude zasahovat do práv a právem chráněných zájmů shora uvedených subjektů a práv a právem chráněných zájmů osob vyobrazených na fotografiích a bude se týkat aktivit společnosti PPF a.s. a shora uvedených subjektů.

Bez ohledu na výše uvedené se výslovně vylučuje užití fotografií či loga PPF umístěných na Stránkách v sekci Galerie pro média (i) pro reklamní účely všeho druhu a propagační účely (včetně umístění na dárkové předměty, billboardy apod.) či pro účely propagace politických stran či hnutí, (ii) zařazením do materiálů porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, materiálů, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví či propagující násilí či jakékoliv protiprávní jednání či které jsou způsobilé poškodit dobré jméno shora uvedených subjektů či do osobnostních práv osob vyobrazených na fotografiích.

Stažením Fotografie či loga PPF souhlasíte s Licenčními podmínkami uvedenými na Stránkách v sekci „Podmínky používání“.