Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

OBSAH SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je:

  PPF a.s., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále jen jako „Správce“).

  Kontaktní údaje Správce: PPF – oddělení lidských zdrojů, tel.: +420 224 174 500, fax: +420 224 174 610, adresa: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika, e-mail: recruitment@ppf.cz, www.ppf.eu.

  Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

  • ze zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“), a
  • s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

 2. Specifikace mých osobních údajů, k jejichž zpracování uděluji svůj souhlas:

  • veškeré mé osobní údaje, která jsem uvedl/a ve svém životopise a v jiných podkladech, které jsem zpřístupnil/a Správci anebo dále definovaným Spřízněným subjektům, a
  • další mé osobní údaje, které jsem jiným způsobem zpřístupnil/a či zpřístupním Správci anebo dále definovaným Spřízněným subjektům, zejména, nikoli však výlučně: jméno a příjmení, užívané tituly, adresa bydliště, rok (či datum) narození popř. informace o aktuálním věku, informace o předchozích zaměstnáních, dosaženém vzdělání, kvalifikaci a dovednostech, kontaktní údaje, a

    

  • údaje o tom, kdy jsem zpřístupnil/a své osobní údaje vložením do systému Správce, informace o postupu výběrového(vých) řízení, kterého/ých jsem se zúčastnil/a (kdy jsem se zúčastnil/a výběrového řízení včetně pohovorů u Správce či Spřízněných subjektů, kdy byla má účast ve výběrovém(ých) řízení(ch) ukončena), a zda a kdy se mnou byl uzavřen pracovněprávní vztah se Správcem či Spřízněným subjektem či nikoli,

  (dále společně jen jako „Mé osobní údaje“).

   

  Byl/a jsem poučen/a, že podle:

  • zákona o zaměstnanosti platícího na území České republiky zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem,
  • zákoníku práce platícího na území České republiky nesmí zaměstnavatel vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem, zejména pak informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, trestněprávní bezúhonnosti, ledaže pro konkrétní případ platí výjimka.

  Byl/a jsem poučen/a, že Správce a dále definované Spřízněné subjekty odmítají jakékoli sdělování a zpracování takovýchto osobních údajů.

  Prohlašuji, že žádné takovéto údaje, které zaměstnavatel nesmí vyžadovat, jsem neuvedl/a ve svém životopise a v jiných podkladech, které jsem zpřístupnil/a Správci anebo dále definovaným Spřízněným subjektům, avšak pokud ano, pak udílím Správci a dále definovaným Spřízněným subjektům oprávnění zlikvidovat takovéto Mé osobní údaje, které zaměstnavatel nesmí vyžadovat.

 3. Doba, na kterou uděluji souhlas se zpracováním Mých osobních údajů:

  4 nebo 6 let ode dne udělení tohoto souhlasu (podle toho, jakou variantu jsem označil/a zakliknutím v elektronickém formuláři) – dále jen jako „Odsouhlasená doba“.

 4. Účely zpracování Mých osobních údajů, ke kterým uděluji svůj souhlas:

  obecně: nábor zaměstnanců pro Správce a pro Spřízněné subjekty,
  konkrétně pak:
  • pro přijetí rozhodnutí Správce/Spřízněného subjektu, zda budu zařazen/a do aktuálně probíhajícího výběrového řízení (tj. do výběrového řízení, jež bylo zahájeno v blízké době přede dnem či po dni udělení tohoto souhlasu) na obsazení určité pracovní pozice u Správce anebo u Spřízněného subjektu, a pro následné rozhodnutí, zda se mnou bude Správcem anebo Spřízněným subjektem uzavřen pracovněprávní či jiný vztah či nikoli,
  • pro uchování Mých osobních údajů Správcem po celou Odsouhlasenou dobu,
  • pro případné zpřístupňování a předávání Mých osobních údajů Spřízněným subjektům v průběhu Odsouhlasené doby, pokud by v průběhu Odsouhlasené doby Spřízněné subjekty hledaly kandidáty na obsazení pracovních pozic odpovídajících mému profesnímu profilu, a pro následné rozhodnutí Spřízněných subjektů, zda mi bude nabídnuta možnost zúčastnit se výběrového řízení na takové pozice a zda se mnou bude uzavřen pracovněprávní či jiný vztah či nikoli,
  • pro přijetí rozhodnutí Správce/Spřízněného subjektu, zda budu kdykoli jindy v průběhu Odsouhlasené doby zařazen do budoucího(cích) výběrového(vých) řízení na obsazení určité pracovní pozice u Správce anebo u Spřízněných subjektů, a pro následné rozhodnutí, zda se mnou bude Správcem anebo Spřízněným subjektem uzavřen pracovněprávní či jiný vztah či nikoli,
  • za účelem, aby mi Správce/Spřízněný subjekt mohl kdykoli v průběhu Odsouhlasené doby nabídnout možnost zúčastnit se výběrového řízení na volnou pracovní pozici obsazovanou u Správce/Spřízněných subjektů,
  • za účelem, aby mi Správce/Spřízněný subjekt mohl kdykoli v průběhu Odsouhlasené doby nabídnout možnost zúčastnit se stáže, odborné praxe anebo praktického vyučování při studiu atp. u Správce/Spřízněného subjektu a za účelem rozhodnutí, zda se mnou bude uzavřen smluvní vztah ošetřující podmínky takové stáže, odborné praxe anebo praktického vyučování při studiu atp.

 5. Způsob zpracování Mých osobních údajů, ke kterému uděluji souhlas:
  Mé osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické i v písemné podobě, a to dle rozhodnutí Správce. Souhlasím se zařazením Mých osobních údajů do databáze Správce obsahující údaje o uchazečích o pracovní uplatnění a uchazečích o absolvování stáže, odborné praxe anebo praktického vyučování při studiu u Správce a u Spřízněných subjektů. Jsem si vědom/a skutečnosti, že do této databáze mají a po celou Odsouhlasenou dobu budou mít přístup Spřízněné subjekty a Zpracovatel (jak jsou pojmy „Spřízněné osoby“ a „Zpracovatel“ definovány níže). Souhlasím s tím, že databáze Správce obsahující Mé osobní údaje může být umístěna u třetích osob a spravována třetími osobami jako tzv. zpracovateli osobních údajů, a je mi známo, že ke dni udělení tohoto mého souhlasu je zpracovatelem společnost vymezená v odstavci 6 níže.

 6. Souhlasím s tím, že Mé osobní údaje budou předány zpracovatelům, kteří budou poskytovat Správci služby správy a údržby technických a softwarových zařízení, na nichž budou Mé osobní údaje uloženy, a že ke dni poskytnutí tohoto souhlasu je tímto zpracovatelem společnost Just IT Pro, s.r.o., IČO: 037 50 281, se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, Česká republika (dále obecně jen jako „Zpracovatel“).
  Povinnosti Zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají ze ZOOÚ, a s účinností od 25. května 2018 pak z GDPR.
  Kontaktní údaje Zpracovatele: Just IT Pro, s.r.o., Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, info@justitpro.com.

 7. Souhlasím s tím, že Mé osobní údaje mohou být předány či jinak zpřístupněny následujícím subjektům, a to jen pro účely, jak vyplývá z bodu 4 výše:
  • společnostem, které náleží do stejného koncernu jako Správce, to zejména znamená společnosti skupiny PPF, PPF Real Estate a Home Credit, a to zejména: Air Bank a.s., PPF banka a.s., Home Credit International a. s., Home Credit a.s., Zonky s. r. o., PPF Real Estate s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., SOTIO a.s., Accord Research, s. r. o., a dalším, a
  • subjektům, které jsou zřízeny či spravovány osobou řídící společnosti podle předchozího bodu (i), tj. zejména: Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., Nadace The Kellner Family Foundation, OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., a dalším.
  Pokud nesouhlasím se zpřístupněním Mých osobních údajů některé ze shora uvedených osob, pak svůj nesouhlas projevím zakliknutím políčka u příslušné osoby v elektronickém formuláři v části „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro každého, kdo chce pracovat ve skupině PPF“, odkaz „ZDE“. V takovém případě platí, že Mé osobní údaje nebudou zpřístupněny takovéto osobě.
  Společnosti a subjekty dle bodů (i) a (ii) výše jsou společně nazývány jen jako „Spřízněné subjekty“, avšak vyjma těch osob, ohledně nichž jsem projevil/a svůj nesouhlas zakliknutím políčka v elektronickém formuláři.

 8. Jsem obeznámen/a a souhlasím s tím, že k Mým osobním údajům mohou mít konkrétně přístup:
  • personalisté, kteří jsou zaměstnanci Správce či Spřízněných osob,
  • nadřízený zaměstnanec Správce či Spřízněné osoby, do jehož pravomocí spadá pracovní pozice, která má být obsazována, popř. statutární orgán Správce či Spřízněné osoby (jednatelé, členové představenstva aj.),
  • Zpracovatel resp. osoby činné pro Zpracovatele, pokud je jejich náplní práce činnost v oblasti správy a údržby technických a softwarových zařízení, na nichž budou Mé osobní údaje uloženy. 

 9. Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování Mých osobních údajů Správcem, Zpracovatelem a Spřízněnými subjekty je můj souhlas.

 10. Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí Mých osobních údajů Správci a udělení tohoto souhlasu se zpracováním Mých osobních údajů není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení.

 11. Jsem obeznámen/a s tím, že pokud:
  • neposkytnu Správci ty z Mých osobních údajů, které jsou nezbytné pro posouzení, zda bych mohl/a být vhodným uchazečem o pracovní uplatnění u Správce/Spřízněného subjektu anebo vhodným uchazečem o absolvování stáže, odborné praxe anebo praktického vyučování při studiu atp. u Správce/Spřízněného subjektu, anebo
  • odvolám svůj souhlas se zpracováním Mých osobních údajů (ať již částečně či úplně),
  pak nebudu zařazen/a do databáze Správce obsahující údaje o uchazečích o pracovní uplatnění a uchazečích o absolvování stáže, odborné praxe anebo praktického vyučování při studiu u Správce a u Spřízněných subjektů, popř. budu z této databáze vyřazen/a, a v takovém případě mi Správce a Spřízněné subjekty nebudou moci v rámci výběrových řízení pořádaných v budoucnu nabízet pracovní uplatnění či absolvování stáže, odborné praxe anebo praktického vyučování při studiu u Správce a u Spřízněných subjektů. Mnou zpřístupněné osobní údaje budou v takovém případě použity pouze v rámci aktuálně probíhajícího výběrového řízení, do nějž jsem se přihlásil/a, a následně budou zlikvidovány.

 12. Beru na vědomí informace o zajištění bezpečnosti Mých osobních údajů:
  Správce a Zpracovatel přijali účinná bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Mým osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému nedovolenému zpracování Mým osobních údajů.
  Mezi Správcem a Zpracovatelem byla uzavřena „smlouva o zpracování osobních údajů“, která mimo jiné stanoví povinnosti Zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů.
  Zpracovatel přijal bezpečnostní směrnici, která stanoví odpovědnost za provádění bezpečnostních opatření.
  Zaměstnanci Správce, Zpracovatele a Spřízněných osob jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům.
  K Mým osobním údajům mají přístup pouze (i) personalisté Správce a Spřízněných osob, (ii) zaměstnanci Správce a Spřízněných osob, kteří jsou či mají být přímými nadřízenými ve vztahu k pracovní pozici, na jejíž obsazení je pořádáno výběrové řízení, a (iii) osoby činné pro Správce a Zpracovatele, které Správce pověřil správou a údržbou IT zařízení, jejichž pomocí jsou Mé osobní údaje zpracovávány.

  Správce přijal pravidla ochrany osobních údajů, která jsou závazná též pro Spřízněné osoby. Správce stanovil svým zaměstnancům a též Spřízněným osobám pravidla přístupu k Mým osobním údajům a pravidla bezpečnosti a mlčenlivosti o osobních údajích, která jsou Spřízněné osoby povinny dodržovat.