Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka a.s. – Auditované finanční výsledky za rok 2009: 49% nárůst čistého zisku na 811 mil. Kč
  31/03/2010

  PPF banka a.s. („PPF banka“ nebo „Banka“), komerční banka vlastněná z 92,96% PPF Group N.V. oznamuje své auditované finanční výsledky za období končící 31. prosince 2009 v souladu s českými účetními standardy (CAS)

  „Jsme potěšeni, že auditoři potvrdili naše předběžné výsledky za rok 2009 zveřejněné v lednu 2010. Kromě vynikajících výnosů z operací na kapitálových trzích můžeme konstatovat, že máme i velmi zdravé úvěrové portfolio. V současném složitém ekonomickém prostředí je zvyšování hodnoty Banky pozitivní zprávou nejen pro akcionáře, ale i naše partnery a klienty“.
  Petr Milev,
  Generální ředitel

  SHRNUTÍ:

  • Čistý zisk za rok končící 31. prosince 2009 dosáhl 811 mil. Kč (2008: 543 mil. Kč, nárůst 49%)
  • Pokračující růst zisku z vlastní obchodní činnosti na 1 462 mil. Kč v roce 2009 (2008: 951 mil. Kč, nárůst 54%)
  • 283% nárůst zisku z finančních operací z 139 mil. Kč v roce 2008 na 531 mil. Kč v roce 2009
  • Pokles bilanční sumy PPF banky z 44,7 mld. Kč v roce 2008 na 43,3 mld. Kč na konci prosince 2009 (3% meziroční pokles)

  OBCHODNÍ VÝSLEDKY

  Vzhledem k přetrvávající ekonomické krizi se Banka soustředila na kvalitu úrokového portfolia, výnosy z provizí a poplatků a nových aktivit v oblasti retailových pohledávek. Celkové závazky vůči klientům se snížily o 15 % z 34,9 mld. Kč v roce 2008 na 29,6 mld. Kč k 31. prosinci 2009.

  Objem klasifikovaných nestandardních a horších úvěrů se meziročné snížil z 6,9 % na 6,4 % a objem špatných úvěrů (úvěry po splatnosti větší než 90 dnů) byl menší než 0,5 %. Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 54 % na 13,5 mld. Kč k 31. prosinci 2009 z 8,8 mld. Kč k 31. prosinci 2008.

  Ukazatel ROE a poměr nákladů a výnosů dosáhly nadprůměrných hodnot 32 %, resp. 30 %.

  FINANČNÍ VÝSLEDKY:

  PPF banka dosáhla k 31. prosinci 2009 čistý zisk 811 mil. Kč, což ve srovnání s 543 mil. Kč za rok 2008 představuje nárůst 49 %. Hlavní důvody tohoto nárůstu byly následující:

  • zisk z finančních operací, který vzrostl o 392 mil. Kč na 531 mil. Kč ke konci roku 2009 a vytváří meziroční nárůst 283 %.
  • výnosy z poplatků a provizí se oproti roku 2008 zvýšily o 47 % na 283 mil. Kč.

  PPF banka připravuje a uveřejňuje své finannčí výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle (CAS) se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS. Finanční výsledky PPF banky dle IFRS budou uveřejněny běžným způsobem a budou následně k dispozici na webové stránce PPF banky www.ppfbanka.cz.

  KLÍČOVÉ UKAZATELE

  CZK mil. 31.12.2008 31.12.2009 Meziroční změna
  Zisk před zdaněním 571 1 036 81 %
  Zisk po zdanění 543 811 49 %
  Zisk z finančních operací 139 531 283 %
  Celková aktiva 44 710 43 256 -3 %
  Vlastní kapitál celkem 2 674 3 512 31 %

  Zpět na tiskové zprávy